ʸ.¤»ҹ 3 . 5 ҹ ǹ˭дѺӵ ա 1.2 ҹһ


            กรทรงธรณขรกบคโรคบหนหงปรททยฯ ลนยบหนรรช จดกจกรรรณรงคงนนบหนโลก 2556 พรกนทปรท ขณนทยพบผปยบหนลก 3.5 ลนคน กบรยล 70 คนตลด ทหครกพงงถง 47,596 ลนบทตป ขณททโลกผปยโรคนกก 371 ลนคน ลจพปน 552 ลนคนนก 17 ป
             นน (30 ตลค 2556 ) ทกรทรงธรณข จ.นนทบร นยพทยปรดฐ นธณรงค รฐนตรกรกรทรงธรณข พรดยตรจรยกยรตคณพทยหญงรรณ นธยนนท นยกคโรคบหนหงปรททยนพรบรรชปถดจพรทพรตนรชดฯยบรรชกร ลพทยหญงด ลขตกล ปรธนนยบหนรรช  รถลงขกรจดกจกรรนงนนบหนโลก (World Diabetes Day) ซงตรงกบนท 14 พจกยนทกป โดยงคกรนยโลกดกหนดปรดนกรรณรงคนบหนโลกปรจป 2552 – 2556 ค “กรหครลกรปงกนโรคบหน (Diabetes Education and Prevention)” นปนกรทรงธรณขลคโรคบหนหงปรททย จงดกหนดคขญรณรงค “พทกนคตทย พนยบหน (Diabetes: Protect Our Future)” โดยนนกรหคร กรรงคขจกปรชชนทป หพคตรหนกนกรปงกนโรคบหน
            นยพทยปรดฐกล ขณนโรคบหนกลงปนยงยบขงคนทยลทโลก หพนธบหนนนชต รยงนลดพบทโลกผปยบหนกก 371 ลนคน จนนยงพขนยงตนง คดนป พ..2573 จถง 552 ลนคน โดยรยล 80 ยนปรทดยพฒนลปรทกลงพฒน นนขงทย ผลกรรจขพคนทยย 15 ปขนปทปรทครงลดป 2552 พบทยปยโรคบหนก 3.5 ลนคน ยชตจกบหนฉลยปลกบ 8,000 รย นโนพบนดกกขน นงจกขณนดกทยผชญคน ลกนหนกขน หกกรปงกนคบคโรคทดพ คดนก 8 ปขงหนทยจพบผปยถง 4.7 ลนรย  
            ทนปนหงนขณนพบ ผปยโรคบหน 1 น 3 หรปรณ 1.2 ลนคน รตนงปนโรคบหน นงจกคยดรบกรตรจนจฉยกน ลผปยบงนรตลตรก ผปยบหนทรถคบครดบนตลหยนกณฑปกตพยงรยล 29 กปรณรยล 70 ครดบนตลด กดโรคทรกซน ทงโรคหจ ทน ตย ตลปคดลรกผปยบหนงถง 47,596 ลนบท จงตงรงคบคปงกน ลดจนนคนปย โดยนป 2557 น จนนหถนบรกรทปรท ตรจคดกรงบหนนกลย 15 ปขนปหครบคลนยกรยล 90 พคนหกลยง หดรบครลคปรกทถกตงนกรดลตง ลปรบปลยนพตกรรขพหปยปนโรคบหน  ลคนหผปยบหนรยห ผปยทปนบหนล หดรบกรดลรกทถกตงตกรยล 40 นนปฏบตต 3 รง คคบคหร กรกกลงกย ลกรชยคบคกร โดยจกรตรจพปงกนโรคทรกซน ชนตบดจกบหนขนตหดตกรยล 60 ขงผปย
            นยพทยปรดฐกลตป กรจดกจกรรรณรงคนงนนบหนโลกปน กรทรงธรณขดหนกงนธรณขจงหดทกหง รกบโรงรยน ด ชชน ลทงถน จดกจกรรรณรงค ปรชพนธนรปบบตง นนท 14 พจกยน 2556 พรกนทปรท พหปรชชนทปดรถงนตรยลผลกรทบนรยรงขงโรคบหน หต ปจจยยงกรกดโรค กรปงกนลชลกรกดโรค ลตรหนกทกคนโกปนบหนหกยงกนหนจด ปลยตหน กกลงกย ลดหลจด หรบผปยบหนจนนกรหครธกรดลตนงยงห ลญญณตนนตรยตง พปงกนทรกซน ลหจหนทธรณข ล. ตรจคดกรงบหนกปรชชนทปทยงคยดรบบรกรลกลยง พรทงหคนนนกรดลทหตป 
             ดนตรจรยกยรตคณพญ.รรณ นธยนนท นยกคโรคบหนหงปรททยฯ กล คฯ ดรรณรงคหงคทยตรหนกถงยคกคจกโรคบหน พหคนทยทกคนรจกโรคน  ลตรหนกถงปญหลยขงโรค คตนตกรดลขพ รธปงกนหกดโรค ลนกรณทปนโรคบหนล หกดลรกตงตรยรรก ลคบคหดตผนกรรกขงพทย จชยลดตรคพกร กรยชต รถชชตกลคยงกบคนปกตทป 
             ดนพทยหญงด ลขตกล ปรธนนยบหนรรช ปดผยผปยบหนนปรททยรยล 95 ปนโรคบหนชนดท 2 ซงกดจกกรกน ขดกรกกลงกย ลพบบหนทกดจกกรรพนธ หรรยกโรคบหนชนดท 1 พบดรยล 4 ขณนผปยทรบกรรกทโรงพยบลปนกลย18 ปหรนยก กบรยล 3 ซงนหญปนบหนชนดท 1 หตกดจกซลลตบนหยดผลตฮรโนนซลน พบกนคนยนยก 25 ป ทหผปยกรบหนฉยบพลน ลดปนกรด รดบนตลนลดง กรรนรง รกรปน ถดรบกรรกทนทงท จนตรยถงกชตด  
นปนนยบหนรรช รกบคโรคบหนหงปรททย ลกรทรงธรณข จดกจกรรนบหนโลก นนท 12-14 พจกยน 2556 ทโรงพยบลรรช บคลกรทงกรพทย ผปย ครบคร งคกรกชน ลคร รกนจดกจกรรดย ดก ชรพดกลยรนบหน ชรพนชยพน คตรทหงปรททย ครขยคนทยรพง ครขยลดค ลงคกรกชน พหคร ดงนทรรกร ลปกรณตง ชน ปกรณพกขททปญห ครงฟกต ธตรจหลดลดดง งหงหผขรงนรจก ขจ ขถงโรคบหน ลทรกซนท ต ต ท กรนโดยผชยชญลผปรบกรณตรง
 
***************************** 30 ตลค 2556

觢 » ӹѡù 
[Ҥ ظ 30,. 2556 18:39:25] 


  ԢԷ ӹѡù ӹѡҹѴзǧҸóآ ..2553 © 2010 |