ԷʵᾷѧʹêǧȡšԹกรทยตรกรพทย กรทรงธรณข ตนปรชชนชงทกลกนจ รงรพตกคง นหร หกขรงกยจนตรยถงชต พรนธกรปงกน พคปลดยนกรบรโค
 
นยพทยชย งคล ธบดกรทยตรกรพทย ปดผย ทกลกนจนปนรตงตนท 5–13 ตลค 2556 หรทนยรบปรทนหรบผกนจนชงทกลกนจนหญจนนปทพชผก ทงผกด ผกหง รทงผกดง ซงพชผกหลนจรนตรยตกคงด โดยจกดด ทงจกคกตรกรรลคตหกรร ชน ยฆลงนผกด รกนรลตถกนยนผกดง  รทงรบรกซหรผงกรบนผกดงลหรจทป ซงรคดงกลปนนตรยตขพ  ลทผนกรทยตรกรพทย กรทรงธรณข ดกรฝรงคปลดยดนหรยงตนงตลดทงป รทงชงทกลกนจปน  กรทยตรกรพทย โดย นกคณพลคปลดยหร ทกรกบตยงผกดพตรจบยฆลง 4 กล ค กลรกโนคลรน พรทรยด รกโนฟฟต ลครบต ดก คน หชท ครท กงตง จนน 6 ตยง หรหกดงพตรจบรกนร รบรรกซลตถกนย ดก ผกกดดง กนฉ หชโป จนน 30 ตยง ลหรจทปพตรจบรบรรกซ ดก นหซ  หกง หจ กงจ ปลหกจ ลกชนจ จนน 10 ตยง ทกรตรจครหทงหงปฏบตกร พรงคนจหกบผบรโคนชงทกลกนจปน
          
 ผลจกกรตรจครหทงหงปฏบตกรขงนกคณพลคปลดยหร กรทยตรกรพทย พบ ผกด จนน 6 ตยง พบยฆลง จนน 5 ตยง คดปนรยล 83.33 โดยพบนหชทลผกกงตง หรหกดง จนน 30 ตยง พบกรดซลซลค(รกนร)ลรบรรกซ (ผงกรบ) ทกตยง  ตตรจตถกนย (กรดบนโซค) กนตรฐนทกหนด จนน 22 ตยง คดปนรยล 73 ปรณทพบยรหง 1,034-5,995 ลลกรตกโลกร       ตปรกกรทรงธรณข ฉบบท 281 (พ..2547) กหนดหดกน 1,000 ลลกรตกโลกรโดยพบนผกกดดง ลหชโปกทด รงลงคกนฉ นหรจทป จนน 10 ตยง พบรบรรกซ (ผงกรบ) ทกตยง
 
นยพทยชย กลตก ผบรโครถหลกลยงหรปงกนรนตรยด ดงน ยฆลง โดยกรลกกนผก ผลตดกล หรผกพนบน ลกผกทรพรนจกกรจขงลงบง กนผกบกกผกห พรผกหจรพกก ดงนนครนลงนทคดลปกปลก (นชนดททด) กนนปรงหร ลลกซจกหลงทชถด ชน ผกนย ผกกงง ปนตน รกนร ลกกนหรทดห กนหรหกดง หรลกซ  จกหลงผลตทชถด ซงดรบกรรบรงคณพหรครงหย ย. นรบรรกซหรผงกรบ ผบรโคครกนหรทลกณกรบดงหรยดนนผดปกต 
 
นงลดดลย โรจนพรรณทพย ผนยกรนกคณพลคปลดยหร  กรทยตรกรพทย กลพต ยฆลงหรรคหรบกจดลงซงกตรกรบงคนชนปรณกกนป จนทหจตกคงกบผก หรผลด นตรยจกยฆลง รกนขปก นครงดย จกดพบบฉยบพลน ชน ทหกลนน กรบกรย ชกกรตก ลหดต หยจขด ลจหยดหยจด ตพทพบกทดค คลน จยน ทงดน กดนรงกยทหกดโรครงด รกนรหรรกนบด ปนกรดทนตรยตรงกยก ซงผผลตหรบงรยนปนรกนยนหรหง พปงกนชรขน  หรทกพบรกนร ดก นผกดง   นดงผล ปนตน พขงรกนร กนขปจทลยซลลนรงกยหตย หกกนขปก จทลยยบกรพหรลล ทหปนผลนกรพหรลลด   คดนโลหตต จนชกด หรนบงรยทกนขปกตพ จทหปนผนคนขนตต จยน ห ขลรบรรกซหรผงกรบ  ลกณปนผงขชน ก ชน นปรนทง รขตก ผงกนบด พงซ ผงนน รบรรกซ ปนรทชนตหกรร ชน ทก พทหทนครน ปนรปรนนกรชทง ปนรหยดยงกรจรญตบโตขงชรนปงทต ปนตน ตคกนผนหร พหหรคหยนกรบ คงตดนน บดยงย พขงรบรรกซ กดดงกรณ ค บบฉยบพลน จกรคลน จยน จจรรง นพลย ปดร หงดหงด ผหนงกบ ผรง ลบบรรง จกรนพลย บหร ผหนงหง หนตบ ยตกบ ตบตกบ 

觢 » »Ъѹ Էʵᾷ 
[Ҥ 5,. 2556 00:06:33] 


  ԢԷ ӹѡù ӹѡҹѴзǧҸóآ ..2553 © 2010 |